Unijna Dyrektywa ErP – Eco Labeling i ich wpływ na zmiany w sektorze grzewczym

Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zestaw wytycznych nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców gazowych i olejowych, pomp ciepła, zasobników o sprecyzowanej wartości mocy oraz pojemności o wypełnianiu określonych obowiązków w zakresie efektywności energetycznej urządzeń.
Dyrektywa (ErP) obejmuje trzy nadrzędne kwestie: wymogi dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek stosowania kart energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz wymóg przekazywania danych technicznych produktu (karty produktu).
„Ekoetykietowanie”, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek przekazywania wraz z produktem kart precyzujących klasę energetyczną. Podstawą tego rozporządzenia jest pozwolenie klientowi końcowemu porównania urządzeń na podstawie takich samych, jasnych i obrazowych dla niego cech. Karta jest znormalizowana, dokładnie określona i pokazująca szczegółowo wskazane wiadomości. Powinna być dołączona w punkcie widocznym i dostępnym, np. na przedniej powierzchni kotła, jak również w materiałach promocyjnych czy ofertach oraz innych materiałach marketingowych wskazujących na koszty oraz wykorzystanie energii. Ponadto musi być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla wskazanego modelu w okolicznościach klimatu umiarkowanego. Klasy wydajności są wyraźnie uszczegółowione i w nawiązaniu do liczonej, indywidualnie dla wybranego sprzętu, sprawności średniorocznej. Przedstawiana dyrektywa również nakłada obowiązek na produkujących i importujących, którzy powinni do oferowanego sprzętu dodać kartę z klasą energetyczną sprzętu oraz inną – dla zestawu tzw. etykieta kompletu. Służy ona do wyliczenia efektywności energetycznej zestawu, który ewentualnie może zostać stworzony z wykorzystaniem wybranego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący powinien dodać podstawowe karty dla własnych przedstawicieli tak, by mieli możliwość tworzyć indywidualne komplety, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).